Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2017

  • 06/06/2017
  • Post in: Chưa được phân loại
  • 0 Comment

Từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành. Theo đó, từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (Căn cứ vào […]


Mức tiền ăn giữa ca theo quy định hiện hành?

  • 29/07/2015
  • Post in: Chưa được phân loại
  • 0 Comment

  Các công ty quy định tại Điều 1 Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 và các tổ chức, đơn vị của Nhà nước đang áp dụng chế độ như công ty nhà nước, từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 được thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động […]