Đội ngũ

Phương châm:

"Có thể chúng tôi không phải là người giỏi nhất nhưng chúng tôi là những người có trách nhiệm nhất!"

Cùng nhau làm việc, chúng tôi định hướng phát triển theo những nguyên tắc:

- Làm việc trên tinh thần chịu trách nhiệm đến cùng đối với kết quả làm việc của mình

- Lấy kết quả công việc của khách hàng làm cơ sở đánh giá năng lực làm việc đối với mỗi thành viên

- Lấy công việc và việc giải quyết các vấn đề của khách hàng làm động lực để phát triển bản thân.

- Cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh  nghiệm và cùng giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc

- Tôn trọng lẫn nhau, cùng học hỏi và nổ lực không ngừng

- Cùng nhau chia sẻ thành quả có được từ công việc của mình.

                                                                                                                  Công ty  TNHH Accounting  office Clear Việt Nam

                                                                                                                                    Lắng nghe -  Hành động - Trách nhiệm.