Mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023

Mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023

Theo quy định tại Nghị quyết số: 69/2022/QH15 thì mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023 là 1.800.000 VND/tháng, tăng so với hiện tại (1.490.000 đồng/tháng) là: 310.000 đồng.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến mức đóng mức BHXH, BHYT tối đa tăng từ 29.800.000 VND/tháng (1.490.000 đồng X 20 lần) lên 36.000.000 VND/tháng (1.800.000 đồng X 20 lần).