Mức tham gia Bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/10/2022

Mức tham gia Bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/10/2022

Kể từ ngày 01/10/2022, chính sách giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp (phần trách nhiệm của người sử dụng lao động từ 1% xuống 0%) để phục vụ cho việc phòng chống dịch Covid đã hết hiệu lực (áp dụng từ 01/10/2021 đến 30/09/2022).

Do vậy từ ngày 01/10/2022 mức tham gia bảo hiểm của người lao động thực hiện như sau:

 

 

 

Công ty

 

Người lao động

Tổng cộng

 

BHXH

 

BHYT

 

BHTN

 

BHXH

 

BHYT

 

BHTN

 

Lao động người nước ngoài

 

17.5%

 

3.0%

 

0.0%

 

8.0%

 

1.5%

 

0.0%

 

30.0%

 

Lao động người Việt Nam

 

17.5%

 

3.0%

 

1.0%

 

8.0%

 

1.5%

 

1.0%

 

32.0%

 

ACC xin gửi đến Quý công ty cập nhật nêu trên để thực hiện việc trích nộp bảo hiểm theo đúng quy định.