Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về Luật quản lý thuế

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về Luật quản lý thuế

Ngày 30/10/2022 Chính Phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP về Luật quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày ký (30/10/2022), trong đó có 1 số điểm cần lưu ý như sau:
 
  • Về thuế TNCN
Bổ sung điểm e, khoản 3, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các trường hợp không phải nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng/quý:
“e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập”
 
  • Về thuế TNDN
Sửa đổi điểm b khoản 6, Điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:
Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 Quý không được thấp hơn 80% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền phạt chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp theo sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước”
 
  • “Điều 2: Nghị định 91/2022
a) Tính đến ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại khoản 3,4,5 Điều 1 nghị định này
b) Tính đến ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số thuế phải nộp theo quyết toán năm, thì áp dụng tỷ lệ tạm nộp 04 quý quy định tại khoản 3,4,5 Điều 1 Nghị định này nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp”.