Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

Tngày 01 tháng 07 năm 2022, mc lương ti thiu vùng tăng 6% so vi hin ti.
 

Cthnhư sau:
- Mc 4.680.000 đồng/tháng, áp dng đối vi doanh nghip hot động trên địa bàn thuc vùng I.
- M
c 4.160.000 đồng/tháng, áp dng đối vi doanh nghip hot động trên địa bàn thuc vùng II.
- M
c 3.640.000 đồng/tháng, áp dng đối vi doanh nghip hot động trên địa bàn thuc vùng III.
- M
c 3.250.000 đồng/tháng, áp dng đối vi doanh nghip hot động trên địa bàn thuc vùng IV.

 

Công ty phi trlương cho người lao động ti thiu là bng mc lương ti thiu vùng nêu trên +7%.
N
ếu lương công ty nào thp hơn phi điu chnh tăng thêm.

 

Mc lương ti thiu vùng tăng slàm tăng mc lương đóng bo him tht nghip ca người lao động có thu
nh
p cao.

 

Vì mc lương ti đa đóng bo him tht nghip là 20 ln ca mc lương ti thiu vùng.
 

Nên mc lương ti thiu vùng tăng thêm thì nhng người có mc lương cao hơn mc đóng BHTN ti đa
ph
i điu chnh mc lương đóng BHTN theo mc mi.