Thủ tục đăng ký các khoản vay nước ngoài

Thủ tục đăng ký các khoản vay nước ngoài

Để thực hiện khoản vay dài hạn với các tổ chức nước ngoài, chúng tôi tư vấn cho khách hàng những nội dung:

- Số tiền vay tối đa được thực hiện căn cứ số liệu Báo cáo tài chính và số vốn đã đăng ký

- Tư vấn quy trình đăng ký và nhận khoản tiền vay  

- Thực hiện lập hay dịch các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến khoản vay

- Tư vấn về nghĩa vụ thuế phát sinh liên quan đến khoản vay

- Thực hiện thủ tục đăng ký với ngân hàng nhà nước về hợp đồng vay

 

Tùy vào tình hình thực tế, chúng tôi thực hiện tư vấn liên quan đến:

- Khoản vay ngắn hạn

- Khoản vay dài hạn

- Đăng ký chuyển đổi từ khoản vay ngắn hạn sang dài hạn

- Đăng ký chuyển đổi các khoản thanh toán thay trước thành lập thành khoản vay dài hạn.

- Thực hiện điều chỉnh thông tin các khoản vay dài hạn đã được đăng ký về:  lãi suất, kế hoạch thanh toán....

- Đăng ký chuyển đổi các khoản vay thành khoản góp vốn, hỗ trợ tài chính....