Thủ tục hoạt động của VPĐD

Thủ tục hoạt động của VPĐD

1. Thủ tục về thuế và kế toán:

- Đăng ký MST cho Trưởng đại diện nếu là người nước ngoài chưa có MST tại Việt Nam

- Tính và kê khai thuế TNCN hàng quý

- Quyết toán thuế TNCN cuối năm

- Ghi sổ quỹ tiền mặt 

- Đối chiếu chứng từ và sổ phụ ngân hàng hàng tháng

- Làm việc với ngân hàng để thanh toán lương, nộp bảo hiểm hàng tháng

- Thay mặt cho văn phòng giải trình tất cả những vấn để về thuế với Cơ quan thuế

 

2. Thủ tục về lao động:

- Lập hợp đồng lao động

- Tính lương và bảo hiểm phải nộp hàng tháng

- Thực hiện các thủ tục của bảo hiểm: báo tăng, báo giảm, ốm đau, thai sản...

- Thay mặt cho văn phòng giải trình tất cả những vấn để về bảo hiểm với Cơ quan bảo hiểm

 

3. Thủ tục khác của văn phòng đại diện:

- Báo cáo  hoạt động của văn phòng đại diện cuối năm

- Các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh thông tin trên giấy phép của văn phòng đại diện nếu có 

- Thay mặt cho văn phòng giải trình những vấn để trên với Sở Công thương