Dịch vụ lập nội quy lao động

Dịch vụ lập nội quy lao động

* Mục tiêu:

Hỗ trợ công ty lập nội quy lao động đảm bảo tuân thủ quy định  của Luật lao động và phù hợp với điều kiện cụ thể của công ty

* Nội dung:

- Cung cấp nội dung cơ bản về nội quy lao động theo quy định  cho khách hàng cả tiếng Anh, Nhật, Việt

- Khách hàng sẽ thêm vào những điểm phù hợp với công ty mình

- Tư vấn, giải thích cho khách hàng những điểm mới thêm vào 

- Thực hiện thủ tục đăng ký  nội quy lao động  với cơ quan quản lý lao động