Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Nội dung công việc bao gồm:

 • - Xác định đủ điều kiện hoàn thuế GTGT và tính số thuế được hoàn
 • - Rà soát chứng từ kế toán trước khi hoàn thuế
 • - Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế
 • - Trực tiếp giải trình với cơ quan thuế trong quá trình hoàn thuế
 • - Báo cáo kết quả hoàn thuế với công ty

 

Các trường hợp hoàn thuế:

+ Hoàn thuế giai đoạn đầu tư

+ Hoàn thuế xuất khẩu

+ Hoàn thuế khi đóng cửa, giải thể, sáp nhập, chuyển đổi chủ sở hữu...

+ Hoàn thuế đối với các dự án ODK

+ Hoàn thuế đối với tổ chức nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo

+ Hoàn thuế đối với máy móc thiết bị trong nước chưa sản xuất được

+ Hoàn thuế GTGT theo Hiệp định tránh đánh thuế

 

Hai trường hợp hoàn thuế phổ biến là hoàn thuế giai đoạn đầu tư và xuất khẩu

* Hoàn thuế GTGT giai đoạn đầu tư:

   Điều kiện:

 •  - Thuế GTGT kê khai theo phương pháp khấu trừ
 •  - Kê khai thuế giai đoạn đầu tư riêng
 •  - Khi kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh mà còn số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên

  Những chú ý cần thiết:

 • - Khung thời gian của giai đoạn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư nếu là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • - Thực hiện hoàn thuế trước khi có doanh thu
 • - Đối với dự án đầu tư mở rộng cùng tỉnh thì không được hoàn thuế giai đoạn đầu tư
 • - Chú ý trong trường hợp xây dựng nhà máy mới để di dời địa điểm gắn liền với dự án đang hoạt động không được hoàn thuế giai đoạn đầu tư.

*Hoàn thuế  GTGT xuất khẩu:

 Điều kiện:

 •  - Thuế GTGT kê khai theo phương pháp khấu trừ
 •  - Có hoạt động xuất khẩu
 • -  Số tiền thuế GTGT đầu vào tương ứng hoạt động xuất khẩu không nhỏ hơn 300 triệu và không vượt quá 10% doanh thu xuất khẩu

  Những chú ý cần thiết:

 •  - Hợp đồng mua bán
 • - Tờ khai xuất khẩu
 • - Chứng từ thanh toán