Dịch vụ về lương và bảo hiểm bắt buộc

Dịch vụ về lương và bảo hiểm bắt buộc

* Mục tiêu công việc:

- Đảm bảo công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động

- Đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động 

- Đảm  bảo cho các thủ tục liên quan đến người lao động được thông suốt tạo điều kiện thuận lợi cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty

 

*Nội dung công việc:

- Tư vấn cho công ty các quy định của luật lao động

- Tư vấn trong việc lập hợp đồng lao động với nhân viên

- Lập phiếu lương cho từng nhân viên

- Giải thích cách tính lương cho nhân viên hiểu và đồng ý

- Thực hiện các thủ tục với cơ quan bảo hiểm: báo tăng, báo giảm, chốt sổ bảo hiểm, thủ tục bảo hiểm ốm đau, thai sản....

- Tư vấn cho công ty về các quy định vể luật lao động, luật bảo hiểm....