Tư vấn hệ thống và phần mềm kế toán

Tư vấn hệ thống và phần mềm kế toán

Nội dung công việc liên quan đến việc tư vấn về phần mềm kế toán

- Lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp

- Cùng làm việc với công ty phần mềm để tư vấn cho việc thiết kế phần mềm kế toán phù hợp với hoạt động của công ty, để các bộ phận khác nhau của công ty cùng hoạt động được trên một hệ thống

- Cùng làm việc với công ty để kiểm tra và đảm bảo dữ liệu nhập hoặc đổ vào hệ thống đã tổng hợp lên báo cáo đúng.

- Tư vấn cho khách hàng xây dựng hệ thống kế toán, lựa chọn các phương pháp kế toán phù hợp.