Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính và tư vấn thuế

Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính và tư vấn thuế

*Mục tiêu:

- Đảm bảo cho báo cáo tài chính của công ty được lập theo quy định của Việt Nam

- Những sai sót trên báo cáo tài chính của công ty được phát hiện và điều chỉnh kịp thời

- Công ty luôn có nhà tư vấn đáng tin cậy để hỗ trợ và giải đáp những vướng mắc về thuế và kế toán trong quá trình hoạt động của mình.

 

* Nội dung công việc:

- Rà soát  kiểm tra báo cáo tài chính, sổ sách kế toán với chứng từ kế toán và tình hình thực tế phát sinh của công ty

- Tư vấn những ảnh hưởng do phát sinh những sai sót trong quá trình ghi sổ và lập báo cáo tài chính của công ty

- Tư vấn những điều chỉnh cần thiết phù hợp theo quy định của Luật kế toán

- Kiểm tra đối chiếu  báo cáo thuế với chứng từ  và sổ sách kế toán

- Tư vấn những điều chỉnh cần thiết của báo cáo thuế cho phù hợp với quy định của luật thuế

- Tư vấn, giải thích những vấn đề về thuế và kế toán phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

 

* Cách thức làm việc

- Định kỳ chúng tôi có thể trực tiếp tại công ty khách hàng để  thực hiện  công việc kiểm tra hoặc chúng tôi có thể thực hiện việc kiểm tra tại chỗ trên cơ sở  hồ sơ chứng từ được khách hàng cung cấp

- Chúng tôi luôn sẵn sàng  trực tiếp đến công ty khách hàng để giải thích những vấn đề phát sinh của khách hàng một cách thấu đáo.

- Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn thông thạo ngoại ngữ có thể thấu hiểu các vấn đề của khách hàng để tư vấn phù hợp nhất  đối với mỗi khách hàng.